Nieuws

13 berichten

Heropening scholen

Beste ouder(s), verzorger(s),

Zoals u uit de media wellicht heeft vernomen, heeft het kabinet besloten dat de basisscholen met
ingang van 11 mei weer open gaan.

We kunnen ons voorstellen dat u zo snel mogelijk bericht verwacht over de precieze invulling van
deze maatregel. Echter: vandaag en morgen vindt er op gemeentelijk niveau nog overleg plaats
tussen o.a. gemeente, diverse schoolbesturen, vertegenwoordiging van de
kinderopvangorganisaties, het samenwerkingsverband en Jeugdzorg. Doel van deze overleggen is om
zo veel mogelijk af te stemmen en waar mogelijk uniform te handelen.

Naar aanleiding van deze uitkomsten zal er op schoolniveau verdere invulling aan de gemaakte
afspraken gegeven worden.

Dit alles maakt dat wij op dit moment nog geen gedetailleerde informatie kunnen geven over hoe
de schoolgang precies vorm zal krijgen.

Vrijdag, 24 april a.s., hopen we u vanuit Stichting CPOV e.o. nadere informatie te geven over o.a.:
-de afspraken betreffende de schooltijden;
-de borging van de hygiëne;
-hoe er wordt omgegaan met risicogroepen, zowel leerlingen als leerkrachten;

Uiteraard baseren wij ons beleid op de richtlijnen van het RIVM.

De verdere invulling op schoolniveau ontvangt u dan van de betreffende directeur.

Voor de duidelijkheid is het goed om hier ook te noemen dat er op basis van voortschrijdende
inzichten en nieuwe informatie zowel volgende week als in de tweede week van de meivakantie
opnieuw informatie met u gedeeld kan worden.
Met vriendelijke groet,

Johan van Leeuwen,
voorzitter College van Bestuur

Download deze brief

Update betreft maatregelen

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

We verkeren in een onzekere periode en weten niet wat morgen brengt. Mogelijk maakt u zich
zorgen om gezondheidsrisico’s, om uw kind(eren) of andere naasten. Op veel elementen hebben
we nauwelijks invloed. We hebben wel invloed op de wijze waarop we reageren op deze
ontwikkelingen, bijvoorbeeld door het bieden van thuisonderwijs.

Ongetwijfeld heeft u het persbericht van afgelopen dinsdag van minister-president Rutte live of
indirect gevolgd. Samengevat is zijn boodschap: De genomen maatregelen blijven onveranderd
van kracht tot 28 april a.s. Dit houdt in dat wij tot en met vrijdag 24 april a.s. doorgaan met
het thuisonderwijs.

Op Goede Vrijdag en tweede paasdag (10 en 13 april) en in de meivakantie zijn de scholen
gesloten. Op deze dagen wordt geen onderwijs verzorgd. In de week vóór 28 april horen we van
het kabinet hoe we verder gaan in de periode na de meivakantie.

We realiseren ons ook dat het in deze periode niet voor elk kind en/of elke ouder even
gemakkelijk is. Er is natuurlijk verschil tussen situaties waarin gezinnen verkeren. Gelukkig is
regelmatig contact tussen ouders, kinderen en school mogelijk. Dagelijks wordt gekeken naar
wat nodig en haalbaar is, binnen de kaders die vanuit het kabinet zijn gesteld.

Deze periode brengt ook iets anders. Aandacht hebben voor de kleine dingen en ook proberen
te genieten van de tijd met elkaar. Naast de aangeboden leerstof is een spelletje spelen, samen
lezen of koken minstens zo belangrijk! Dit zorgt voor een gevoel van saamhorigheid. In een tijd
van binnen blijven en afstand houden zien we ook een enorme verbondenheid ontstaan. We
hopen dat iedereen in goede gezondheid blijft. Pas goed op uzelf en op elkaar. Dank aan alle
ouders voor uw tijd en inzet.

We wensen u sterkte en tegelijkertijd Godsvertrouwen toe in deze zorgelijke tijd van crisis.

Met vriendelijke groet,

Stichting CPOV e.o.
drs. J.R. van Leeuwen
Voorzitter College van Bestuur

Download deze brief