Heropening scholen

Beste ouder(s), verzorger(s),

Zoals u uit de media wellicht heeft vernomen, heeft het kabinet besloten dat de basisscholen met
ingang van 11 mei weer open gaan.

We kunnen ons voorstellen dat u zo snel mogelijk bericht verwacht over de precieze invulling van
deze maatregel. Echter: vandaag en morgen vindt er op gemeentelijk niveau nog overleg plaats
tussen o.a. gemeente, diverse schoolbesturen, vertegenwoordiging van de
kinderopvangorganisaties, het samenwerkingsverband en Jeugdzorg. Doel van deze overleggen is om
zo veel mogelijk af te stemmen en waar mogelijk uniform te handelen.

Naar aanleiding van deze uitkomsten zal er op schoolniveau verdere invulling aan de gemaakte
afspraken gegeven worden.

Dit alles maakt dat wij op dit moment nog geen gedetailleerde informatie kunnen geven over hoe
de schoolgang precies vorm zal krijgen.

Vrijdag, 24 april a.s., hopen we u vanuit Stichting CPOV e.o. nadere informatie te geven over o.a.:
-de afspraken betreffende de schooltijden;
-de borging van de hygiƫne;
-hoe er wordt omgegaan met risicogroepen, zowel leerlingen als leerkrachten;

Uiteraard baseren wij ons beleid op de richtlijnen van het RIVM.

De verdere invulling op schoolniveau ontvangt u dan van de betreffende directeur.

Voor de duidelijkheid is het goed om hier ook te noemen dat er op basis van voortschrijdende
inzichten en nieuwe informatie zowel volgende week als in de tweede week van de meivakantie
opnieuw informatie met u gedeeld kan worden.
Met vriendelijke groet,

Johan van Leeuwen,
voorzitter College van Bestuur

Download deze brief